فروشگاه

نشست معماری اسلامی

آقای دکتر محمّد علی‌آبادی

آقای دکتر لطیفی

آقای دکتر رسولی

۱۰,۰۰۰ تومان

در رسیدن به تعریف و یا درک‌ی درست و حقیقی از معماری و یا شهرسازی اسلامی، مسـئله یـا مُشـکل اصلی ما در دست نداشتن تعریفی بایسته و شایسته و مطابق با حقیقت از واژگانی بُنیانی چون اسلام، انسان، معماری، و…. و یا حتّی شهر می‌باشد.

عدم یـک وجودشناسـی «حقیقـی و اصـیل» (بـه معنـی : حـق‌مـدار و ریشه‌دار) است، مشکل واقعی روشن‌نبودن چیستی جهان‌بینی فردی و جمعی‌مان نسبت بـه اسـلام و جهـان می‌باشد. و تا این واژگان و کلمات کلیدی مطابق با حقیقتِ وجودی خود تعریف نشوند، و به باطن معـانی در پرده ماندۀ آن‌ها راه بُرده نشود، هیچ‌گونه توفیقی در درک درست و بایستۀ از مسئله و یا از یک‌دیگر نخواهیم داشت. و اگر در تمام مباحثی که در این حوزه داشته‌ایم، و پس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی و تـا امروز نیز در موردشان بحث کرده‌اند و کرده‌ایم، و البتّه عزیزانی نیز به حق بر انجام شایستۀ آن تلاش‌هائی دلسوزانه داشته‌اند، و متأسّفانه هنوز هم علی‌رغم همۀ این تلاش‌هـا بـه نتیجـۀ روشـنی نرسـیده‌ایـم و نرسیده‌اند، به‌دلیل در دست نداشتن تعریف‌های بُنیادین نسبت به خود این مسئله و واژگان کلیدی مطرح در آن است.

حساب کاربری
X