فروشگاه

همۀ مجموعۀ آفرینش، بر اساسِ آیۀ:
کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ، وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّکَ [قرآن کریم، ۲۶ و ۲۷ : ۵۵ (الرحمن)]
در ساختارِ حقیقیِ خود، فانی و فناپذیر است.

۱۰,۰۰۰ تومان

من تخصّصِ خود را در حوزۀ حکمتِ اسلامی و آموزشِ معماری و هنرِ اسلامی گرفته‌ام، و نکتۀ جالب این است که راهِ جاویدان طراحی و ساخت را، بر مبنای این آیه از سورۀ مبارکه الرحمن گرفته‌ام:

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ، وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّکَ  [قرآن کریم، ۲۶ و ۲۷ : ۵۵ (الرحمن)]

همۀ مجموعۀ آفرینش، در ساختارِ حقیقیِ خود، فانی و فناپذیر است، و تنها چیزی که باقی است: «وجهِ پروردگار» است. در واقع، وقتی کلمۀ «ربّ» مطرح می‌شود، یعنی: شما هم باید مثلِ من عمل کنید. «انسان» با «نفسِ ناطقۀ» خود که وجهّ ممتازش از سایرِ موجودات است، در مقامِ خدانما آفریده شده است، و ما این را الگو گرفته‌ایم برای این‌که چگونه خداگونه «خلق» کنیم، و راهِ خدا را به عنوانِ مربّیِ خود، دنبال کنیم.

این مفهم را هم در رسالۀ دکترای خودم، با عنوانِ: «راهِ جاویدانِ طراحی و ساخت در قرآن» مطرح و هم در طولِ این سال‌ها دنبال کرده‌ام.

خوش‌بختانه در بحثِ آموزش هم، تقریباً حدودِ چهار ترم در دانشگاه، همین موضوع را به صورتِ نظری و عملی کار کرده‌ام.

حساب کاربری
X