فروشگاه

در سُخن عــلی علیه‌السّلام
معروف به: «حدیث دجّــال»
به‌جهت ارائه در:
همایش بین‌المللی «دکترین مهدویّت»
قم، خردادماه ۱۳۹۴

۱۰,۰۰۰ تومان

در شرح احوالات آخر زمان:

در سال‌های اخیر، بسیاری از رسانه‌های خبری خارجی و داخلی کوشیده و می‌کوشند تـا شـرائط کنـونی جهان را شرائط آخر زمـان جلـوه دهنـد. و در ایـن راسـتا، در بسـتر مراجعـه بـه متـون کُهـن دینـی و نیـز پیشگُوئی‌های موجود در این قبیل متون، فیلم‌های مُستند و مُصاحبه‌ها و گزارش‌هائی نیز تهیّه و پخش شـده گل‌ آلود به نفع خویش بهره‌برداری نموده و دخل ماهیهای موجـود در ایـن دریـای مـتلاطم را در بیاورنـد است. و بدیهی است که فرصت‌طلبان نیز مانند همیشه می‌کُوشند تا سسوءاستفاده نموده و به‌اصطلاح، از آب مُؤلّف این مقاله بر این نظر است که مُحقّقان دانش‌پژوه عالم اسـلام (و بـه ویـژه منتظـران حکـیم و فرزانـۀ شرکت کُننده در همایش بین‌المللی دکترین مهدویّت نیز) سهم بایسته و شایستۀ خود را در انجام این مهم ادا نموده تا هم به یاری اذهان سراسر آشوبزده و پُرتشویش عامۀ مردم رفته و جلـو تحلیـل هـا و تفسـیرهای غلط را بگیرند، و هم خود نیز (اگر چنانچه، بر فرض محال، این اخبار تا حدودی صحّت داشـته باشـند ) از قافله منتظران حقیقی حضرت عقب نمانده به‌اصطلاح، سرشان در موقع وقـوع حادثـۀ عظـیم ظهـور و قیـام مهدی علیه‌السّلام بی‌کلاه نباشد.

لذا هدف اصلی این مقاله مراجعه به کتب حـدیث و کشـف و شـرح نمونـه هـائی معتبـر از ایـن دسـت پیشگُوئی‌ها و ضمن ارائۀ ترجمه‌ای هرچند شتاب‌زده ولی نسبتاً دقیق و شایسته از آنها، گـامی کوچـک در جهت ادای وظیفۀ مُقدّس خود در مقام یک مُدرّس قرآن پژوه دانشگاهی بردارم.

شاید بتوان گفت یکی از مُعتبرترین این پیشگُوئی‌ها همان پیشگُوئی حضرت علیم حکـیم، خداونـدگار آفریننده و برنامه‌ریزنده جهان دانش‌بُنیان و نظامات قانون‌مدار جاری در آنهاست. در واقع، این پیشگُوئی را که در مقام گزارش مستقیم پیغام‌آور خاتم خُداوند مُحمّد مُصطفی (ص) از اخبار غیب، حتّی می‌توان بـا نـام «حدیث قُدسی حقّانیّت ولایت علوی و مهدوی» نامگُذاری نمود.

یکی از فرازهای بسیار با اهمیّت و در ارتباط با این همایش و شرکت‌کُنندگان مُحترم و دانش‌پـژوه آن فـراز آمـده در ذیـل است.
در واقع، در بخش نخستین این حدیث شریف، نخست به شرح مُحمّدی انتصاب علـی علیـه السّـلام در مقـام وصـایت و ولایت حقّه و حقیقیۀ علوی و قیام عدالت‌گُستر مهدوی پرداخته و سپس به پیشگُوئی احوالات و شرائط علمی ـ فرهنگـی و اخلاقی ـ اجتماعی دوران نزدیک به ظهور و به‌ویژه احوالات و شرائط حاکم بـر و احـوالات جامعـه ی جهـانی مُسـلمانان یـا منتظرین ظهُور مهدی می‌پردازد، و در نخستین فراز از مجمُوعۀ در هم‌پیوسته و از هم نتیجه شـونده آن شـرائط نـا بـه هنجـار اعلان می‌دارد قیام مهدوی زمانی آغاز میگردد که:

إذا رُفِعَ الْعِلْمُ وَ ظَهَرَ الْجَهلُ؛ وَکَثُرَ الْقُرَّاءُ وَ قَلَّ الْعَمَلُ؛ وَکَثُرَ الْقَتْلُ وَ قَلَّ الْفُقَهاءُ الْهَادُونَ وَکَثُرَ فُقَهَاءُ الضَّلَالَۀِ وَ الْخَوَنَۀِ

(زمان خروج دجّال و قیام مهدی آل مُحمّد) زمانی است که: «عِــلم به حقیقت دیـن حـق » از میـان بـرود و «نادانى به آن» پدید آید؛ قاریان قرآن (در تعداد و بالارفتن کیفیّت قرائت ظاهری آن) زیاد شوند ولى عمل (به قرآن) بسیار اندک گردد؛ «قتــل» بسیار شود (و: «برای انسان و نفس دانش‌بُنیـان او، و در راه رُشـد و شکُوفائی و کمال مقام والای انسانی خلیفه‌اللهی او مُشکلات و نابهسامانی‌های بسیار به وجود مـی‌آیـد، و حال آن که احدی از جامعۀ سرپرستان دین و دانش و زندگی مردم در جهت حلّ مُشکلات و کشف و رفع موانع مربوطه نمی‌کُوشد؛ دانشمندان باریک‌بین و راهنماینده(ی بـه حقیقـت دیـن ) بسـیار انـدک ، و فقیهـان دورمانده از حقیقت و گُمراه‌کُننده و خیانت‌پیشه(ی در عدم فعّالیـت بایسـته و شایسـته و بلکـه کارشـکنی آگاهانه و منفعت‌محورانه در کار دین و اجرای قـوانین و اصُـول دیـن و ارشـاد و هـدایت و شکُوفاسـازی امانت‌های علمی و روحانی به ودیعه نهاده شده در ذات انسان‌ها) افزون گردند.

حساب کاربری
X