فروشگاه

«شفاعت»: زوجیّت رحمت رحمان و جان انسان

تا خدا همراه با خدا
دفتر سوّم

«زوجیّت» دو عالمِ علم و عین و عالمِ بینابینی «شفاعت»

در تعریفِ مراحلِ مرتبه‌مند و مختلفِ آفرینشِ جهان، و هندسۀ نظام سلسه‌وارِ آن مراتب و مراحل، «شفاعت» در حقیقت، خود یک مرتبۀ کلّی و البته واسط یا بینابینی است.

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مؤلف:
دکتر محمّد علی‌آبادی

سال نشر: 1394
نوبت چاپ: اوّل
تعداد صفحات: 367

برگی از این دفتر:

«زوجیّت» دو عالمِ علم و عین و عالمِ بینابینی «شفاعت»

در تعریفِ مراحلِ مرتبه‌مند و مختلفِ آفرینشِ جهان، و هندسۀ نظامِ سلسه‌وارِ آن مراتب و مراحل، «شفاعت» در حقیقت، خود یک مرتبۀ کلّی و البته واسط یا بینابینی است.
مرتبه‌ای که، در تکاملِ فرآیندمدارِ این نظامِ مرکّب‌الاجرا و متعدّد‌الصور و متعامل‌القورا به حقیقت مرتبه‌ای اصیل، غیر قابلِ حذف و غیـر قابـل تبـدیل و یـا حتى جایه جـائی است . به عبـارتی، می‌توان گفت : «بـر شـفاعت، حوزه فعالیت دو اسـم «شفیـع» و «واصـل ، از اسـم‌های نیکـوی «الله تبارک وتعـالی» («شـفیع » به معنـى: «جفت‌کُنتـده و منضم کُنتـده اجــزاء پراکنـده بـه هـم») و («واصـل» به معنـی: «ارتباط دهنـــده اجـزاء جـدا افتـاده، و پیونددهنـده آنها به یک‌دیگر») است.

مراتب سه گانه و سلسله‌مند آفرینش : مرتبه «امر»، «شفاعت» و «خلق»:

بـه عبـارت روشن تر ، اگر «هسـتی» را متشکّل از سـه عـالمِ «امـر»، (یـا: «مرتبـه مجرّدات عقـلی و علمی») و «خـلق» (یـا: «مرتبـه آشـکاری عقـل و عـلم در بـستر تعیّنـات کیفی و کمّی») و «برزخ شـفاعت» (یـا:«مرتبـه جفت نمـودن و مُنضَم سـاختن اُمُـور، نیروهـا و یـا ماهیت‌هـا و صورت‌هـای هندسـه‌مند مُتکثّـر بـا یکدیگـر») بدانیـم، بـدون مـدد گرفتـن از مرتبـه میـانی ( یعنی: «شـفاعت» ) و واسطه قرار دادنِ آن، هرگز نمی‌توانـد چیـزی از مرتبـه امـر (علـم محـض) در مرتبـه خـلـق کالبـدى ورود کرده، موجودیـّت، و به عبـارت‌ی، ظهـور و آشـکاری بیابـد . به عبـارت روشـن تر «نظـام تکویـن»، (یعنـی : نظـام‌ی که در بستر و در طـول انجـام مراحـل گوناگونِ آن، یعنی متحوّل شـدن فرآیند مـدار عقـل و علـم بـه عـیـن ، و غیـب بـه شـهـادت»، «هستی» تحقـق یـا موجودیّت‌ی عینی می‌یابد) دارای حدّاقـل سـه مرتبـه اصلـی و غیـر قابـل حـذف است، و می‌توان از آن‌هـا با عناوین‌ی چون عناوین آمده در ذیل یاد نمود:
الـف ـ عـالم و یـا مرتبـه «امـر» کـه همـه چیـز در آن از جنس عقل و عـلم بـوده و لذا صورتی عقلی و یا علمی دارد؛
ب ـ عـالم و یـا مرتبـه «شـفاعت» و «بـرزخ» کـه «مرتبـه‌ای بیننـابینی» اسـت و «واسـطۀ برقراری ارتبـاط بیـن عـالم عقـل و عـلم بـا عـالم مـادى مـادون خویش، و نیز عـامل بینابینی انضمـام أمور ، نیروها و یا صورتهای هندسه‌مند و متکثّر با یکدیگر، است؛

ج ـ «عـالم و یـا مـرتبـۀ خـلق» کـه «مرتبـه موجودیـت یافتـن کالبدمنـد چیزها»ئی اسـت که حقیقت و یا صُورت عقلی و یا علمی آنها در «عالم امـر» برنامه ریزی و تدوین شده و می‌شود.

فهرست مطالب:

فهرست اجمالی مُقدّمه‌ای بر مُقدّمه سفرهای چهارگانة انسان در سیر از خُدا تا به خُدا همراه با خُدا: أ

مُقدّمه: دفتر سوّم: «شفاعت»: ی5

فصل اوّل:جايگاه شفاعت،مُوت،شرح صدر و تفکّر در بحث: «كرامت نفس انساني و حمل الهي آن»: 9

فصل دوّم: در تعريف چیستي «عرش» (در مقام «امانت الهي و حمل آن»): 831

فصل سوّم: در تعريف «تقوا» (در مقام «امانت الهي»): 223

فصل چهارم: «اسلام» در مقام «امانت الهي» :272

فصل پنجم: شرح «ايمان» در مقام «امانت و امان الهي» : 333

فهرست منابع : 413

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “«شفاعت»: زوجیّت رحمت رحمان و جان انسان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حساب کاربری
X